Re-integratie - Jobcoaching en Lifecoaching

Vacatures van Indeed

‘Met Zorg aan het Werk’ is het thema waar Yerechow op inzet om mensen te coachen om hun ambities te vinden en vanuit zelfredzaamheid te participeren in de maatschappij met als hoogste doel weer te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

 

De ontwikkeling op de markt leert dat zorg en arbeidsparticipatie elkaar overlappen maar op enkele gebieden tegenstrijdig op elkaar zijn. Op een zorgplek wordt werk aangeboden, en omgekeerd wordt op een werkplek zorg verleend. Gemeentelijke instellingen krijgen hierin steeds meer de regie. Ze sturen erop aan dat een zorgverlener zijn klant niet alleen tegemoet komt aan zijn hulpvraag, maar ook stimuleert in zijn zelfredzaamheid door aan het arbeidsproces te blijven meedoen.

 

 

Voor wie is 'Met Zorg aan het Werk' bedoeld?

 

Onze dienst is bedoeld voor iedereen die coaching nodig heeft bij die zelfredzaamheid. Vooral voor hen die vanuit een zorg situatie komen en daardoor een tijdje 'buiten beeld' zijn geweest.

 

We bieden coaching aan o.a.:

 • jongeren en schoolverlaters;
 • mensen met een uitkering;
 • arbeidsgehandicapten;
 • mensen met psychische- of sociale problematiek;
 • mensen komend uit de verslavingsproblematiek;

 

Het is een voorwaarde dat u zelf goed gemotiveerd bent om stap voor stap de draad op te pakken en te werken aan uw toekomst!

 

We werken graag samen met:

 • werkgevers en collega organisaties;
 • zorgverlenende instellingen;
 • gemeenten en overheden;
 • vacaturebanken

 

 

 

 

Solliciteren en sollicitatieplicht.

 

Het is niet eenvoudig om werk te vinden, solliciteren is namelijk ook hard werken! Daarom helpen we u graag op weg met de hieronder geplaatste zoekfunctie met daarbij een aantal wisselende vacatures aan de zijkant en een directe link naar de vacaturebank Indeed.

 

We adviseren u om actief te blijven in het zoeken naar werk. U zelf heeft daar het meeste voordeel bij, maar ook een uitkeringsinstantie ziet er natuurlijk op toe dat u daarin actief blijft.
Gebruik het en vertel uw vrienden van deze mogelijkheid.

 

Share
Wat zoekt u? Waar zoekt u?
Functie, sleutelwoord of bedrijfsnaam Plaats, provincie of postcode Verzorgd door:job search

Coaching en begeleiding

 

Bij coaching en begeleiding wordt een deelnemer geholpen bij het vinden van mogelijkheden die tot zelfredzaamheid en het behouden van b.v. een baan kunnen leiden. Mensen die te maken hebben (gehad)met gedwongen werkloosheid, burn-out, trauma- of rouwverwerking worden handvatten gegeven.
Het is voornamelijk de deelnemer die zelf de acties onderneemt gedurende het coachingstraject.


We coachen aan de hand van Individuele Vraaggerichte Benadering en Assessments onder de noemer 'At10tion'. Daarmee stellen met de klant een Persoonlijk OntwikkelingPlan (POP) op wat vertaald kan worden naar een re-integratie-, jobcoach- of wat breder een lifecoachingstraject.

 

 

Een globale inhoud van een stappenplan

 

1. Intake en coachingsplan

 • kennismakingsgesprek
 • opstellen van een Persoonlijk OntwikkelingPlan, sterkte en zwaktes
 • diverse assessments, zoals arbeidscapaciteit, competenties en motivatie
 • beroepskeuze onderzoek voor het realiseren van uw nieuwe koers

 

2. Bemiddeling bij loopbaan vragen

 • helpen zoeken naar passende vacatures of dagbesteding
 • actieve sollicitatietraining en werving
 • begeleiding en bevestiging

 

3. Plaatsing en nazorg

 • begeleiding plaatsingsproces
 • regelmatig contact tussen u, ons en de (nieuwe) werk- of leefomgeving

 

Wat zit er extra in het pakket?

 • begeleiding bij de aanvraag van een coachingstraject bij het UWV, Gemeente, CiZ;
 • aandacht voor uw persoonlijke situatie en uw verwachtingen voor de toekomst;
 • informatie over regelgeving en daaruit voortvloeiende verplichtingen en rechten;

 

 

 

Uw rechten en plichten

 

U hebt het recht op:

 • bescherming van uw persoonsgegevens.
 • op duidelijke informatie en heldere uitleg.
 • inzage geregistreerde gegevens.
 • het indienen van een klacht over ons.

 

Uw plichten zijn:

 • gehoor te geven aan een oproep van ons.
 • zich naar uw beste vermogen inspannen voor een goed resultaat.
 • een juist aanbod voor werk niet afslaan.
 • naar waarheid verantwoorden aan de gemeente, het UWV of Zorgkantoor/SVB.

 

 

Wat is 'At10tion' assessment?

 

'At10tion' is aandacht! Aandacht geven aan zaken die jou verder helpen om je koers te bepalen. Ongeacht wat de reden of omstandigheden zijn kan door er 'At10tion' aan te geven richting gegeven worden wat helpt om de focus op doelen scherper te stellen. Het gaat in op individuele kernwaarden en motivaties.

 

Onder de noemer 'At10tion' worden eveneens assessments georganiseerd voor bedrijven ter aanvulling voor werving en selectieprocedure. Aan de hand van vraagstukken over persoonlijkheids-, communicatie- of leiderschapsstijlen, eventueel gecombineerd met een outdoor training, worden de deelnemers een spiegel wordt voorgehouden en onderworpen aan oefen- en praktijksituaties.

 

 

Concrete doelen

Het doel van het programma is antwoorden te vinden op vragen als:

 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten en hoe kan ik daar in de praktijk effectief mee omgaan?
 • Hoe kan ik zicht krijgen op het vinden van mogelijkheden in mijn ambities?
 • Hoe reëel zijn mijn ambities?
 • In welke competenties kan ik nog groeien?
 • Hoe functioneer ik individueel en binnen een team?
 • Durf ik grenzen aan te geven, en durf ik grenzen over te gaan?
 • Hoe kan ik een cv of profielbeschrijving maken wat mij helpt bij het solliciteren?
 • Wat wordt er van mij (t.a.v. het gedrag) verwacht op b.v. mijn toekomstige werkplek?

 

 

Kijk op de website 'At10tion' voor uitgebreide informatie over Assessment workshops voor zowel individuele doelen en ook voor bedrijfsdoeleinden.

 

 

Kwaliteitsnormen

 

Yerechow is zich ervan bewust dat kwaliteit in onze dienstverlening binnen een begeleidings- en coachintraject voorop moet staan. De juridische opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het UWV, Gemeente of het SVB legt daarbij eisen aan waarop dienstverleners te toetsen zijn. We nemen met deze eisen onszelf ook de maat om aan kwaliteitsnorm te voldoen.

 

De meest voor de hand liggende kwaliteitsborging is om de mensen en het werk serieus te nemen, en het hoogst mogelijke resultaat te behalen waarbij alle partijen tevreden zullen zijn.

 

 

Klachtenprocedure

Ook wij zijn mensen en maken vergissingen; onvolkomenheden liggen altijd op de loer. Om het behandelen van klachten op de juiste wijze te sturen, dient er een klachtenprocedure te worden gestart.

 

Onder aan deze pagina treft u een link naar een klachtenformulier aan waarmee u een klacht en en/of opmerking kunt melden naar aanleiding van een geleverde dienst.

Elke klacht wordt onderzocht of er afgeweken is van de afspraken, of daar met elkaar over gesproken is en er aanvullende of afwijkende afspraken zijn gemaakt. U dient uw klacht ook te bespreken met uw eventuele begeleider en/of werkcoach van het UWV of de gemeente.

 

 

Uw gegevens en recht op privacy

Ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen te weten komen. Alles kan relevant zijn voor een goede begeleiding. Natuurlijk moet u daarbij de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. In onze een privacy regeling kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. Dit privacy reglement geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om goede begeleiding- en coachingstrajecten te kunnen uitvoeren. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met u verzamelen.

Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en behandelen we deze met in acht neming met wat in deze wet wordt bepaald.

 

Hoe worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en digitaal. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan hebt u er recht op dat die worden aangepast. Gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische of financiële informatie, behandelen wij vertrouwelijk en zullen we te allen tijde ook bespreken.

 

Meestal worden de kosten voor uw begeleiding betaald door bijvoorbeeld een werkgever, gemeente  een uitkeringsinstantie of de Sociale Verzekering Bank. We dienen ons te verantwoorden aan de budgetverstrekker waarbij vertrouwelijke gegeven onder geheimhoudingsplicht blijft. Ingeval van een begeleidingstraject bekostigd vanuit een PGB dient u zelf daar ook zelf verantwoording af te leggen aan het SVB aan de hand van uurverantwoordingsformulieren.

 

 

Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken alleen informatie over u met uw medeweten aan derden indien dit in uw belang is.

 

Gegevens weer verwijderen

Als u niet langer door ons wordt begeleid, wordt uw dossier afgesloten. Dit dossier blijft tenminste vijf jaar bewaard. Die periode is wettelijk bepaald en is tevens nodig voor onze administratie of boekhoudkundige controles.

In sommige gevallen wordt uw dossier of een deel daaruit na afsluiting van de begeleiding overgedragen aan uzelf, opvolger in een ketenzorg of in geval van arbeidsparticipatie zoals een uitkeringsinstantie.

 

 

Neem ook kennis van:

Mijn privacy - van het CPB

Contactgegevens

 

Yerechow Projectmanagement

Madridstraat 8

7559 CT Hengelo

Tel.: 0643 707409

E-mail: info@at10tion.nl

  

Yerechow Projectmanagement staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08211259.

jobs by Indeed job search
Share

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Wenst u zo nu en dan op de hoogte te blijven, schrijf u dan in door uw e-mail adres hieronder in te vullen.

Persoonlijk

 

 

Mijn naam is Edwin de Vries. Ik heb mijn kennis en ervaring vanuit diverse situaties opgedaan waarbij ik aan verschillende projecten vorm heb mogen geven met betrekking tot re-integratie en zelfredzaamheid, in het bijzonder voor hen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

 

Naast alle organisatorische zaken, wat nodig is om inhoud geven aan het werk, is mijn persoonlijke motivatie ook belangrijk. Ik heb immers met mensen te maken die vaak ongewild en onbedoeld in omstandigheden zijn terecht gekomen waarbij ze tijdelijk op ondersteuning van anderen rekenen.

 

Ik heb jaren lang in de grafische sector in loondienst en als freelancer gewerkt, wat mij de nodige kennis en ervaring heeft gebracht waar ik voor mijn werk mijn voordeel kan doen. Klik op mijn foto en je kunt mijn CV en Portfolio zien.
Ook ik ken moeiten om te 'overwinnen'. Maar ik heb geleerd om mijn leven van alledag in de handen van Jezus Christus te leggen, zo ook mijn werk waarbij in bepaalde aspecten dat ook daarin doorklinkt.
Als logo heb ik de Roos van Jericho gekozen, een zinnebeeld waarin ik mijzelf herken. Dit wil ik ook kunnen uitdragen in het werk om dienstbaar te zijn aan hen die daar naar verlangen.

 

 

Edwin de Vries

 

Missie

Yerechow heeft de missie om vanuit het besef dat ieder mens waardevol is en een waardig bestaan kan leven, hen te helpen om zijn of haar plek te vinden en bij vernieuwing in te nemen. We weten ons voortbewogen vanuit de Bijbelse opdracht.

 

Doel

Yerechow stelt zich als doel om ondersteunend te zijn aan hen die willen participeren aan een sociaal en werklustig leven.

 

Beeldmerk

Om uitdrukking te geven aan onze missie en doel hebben we gekozen voor de Roos van Jericho. Dit plantje heeft een sterke overlevingsdrang waarbij het door zijn bijzondere eigenschap jaren in droogte kan overleven totdat het bij een bron van water komt en zich daar kan voeden. Het komt dan binnen enkele dagen, soms al binnen enkele uren tot leven en wordt weer groen en draagt vrucht.

De bron zien we in Jezus Christus, Gods Zoon, de enige die vernieuwing kan geven aan het leven van mensen die 'uitgedroogd' zijn.

Copyright © 2015 - At10tion is een initiatief van Yerechow Projectmanagment | Alle rechten voorbehouden